تحریم شرکت چینی و مدیران آن به اتهام کمک به کره شمالی از سوی آمریکا

دولت آمریکا یک شرکت چینی و ۴ مدیر را به اتهام کمک به کره شمالی تحریم کرد.