تحریم شرکت چینی و مدیران آن به اتهام کمک به کره شمالی از سوی آمریکا