دیدار برگز یدگان سرشماری نفوس و مسکن با رئیس جمهور