امروز ۸۰ درصد هوای اراک ناسالم بوده است

کلانشهر اراک در کارنامه زیست محیطی خود در سال جاری ۸۵ روز را با کیفیت هوای ناسالم سپری کرده