شبکه ملی اطلاعات خیلی زود از نفس افتاد

شبکه ملی اطلاعات در دو روز اول سرشماری اینترنتی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ از دسترس خارج شد.