نظم در بازار تجهیزات و وسایل پزشکی وجود ندارد

عضو هیأت مدیره انجمن ارتوپدی ایران با اشاره به ضرورت نظارت دقیق بر تجهیزات پزشکی گفت: پزشک هنگام جراحی ارتوپدی به‌رغم درخواست برای یک پیچ خاص، متوجه شده که آن وسیله استاندارد نیست و این موضوع عوارض زیادی برای بیمار به همراه دارد.