در نخستین مناظرۀ انتخاباتی کلینتون و ترامپ چه گذشت؟