دولت کانادا برای فرزند سم هدیه میلیونی می‌دهد

روند رشد جمعیت در کانادا و مشوق های دولت این کشور برای افزایش جمعیت این کشور گزارش می‌دهد‌.