تحلیلگران: فروش نخستین آخر هفته آیفون های جدید آنقدرها هم مثبت نبوده است