فقر ناشی از بیکاری به یکی از چالش‌های اساسی جامعه تبدیل شده است