برنامه تمرینی تیم ملی بعد از بازگشت از ارمنستان

تیم ملی فوتبال بعد از اتمام اردوی ارمنستان چند جلسه تمرین را در تهران برگزار خواهد کرد.