«اعظم طارق» سخنگوی کشته شده طالبان پاکستان که بود + تصاویر