تصادف کینی بوس حامل معلمان ۴ معلم را به کام مرگ کشاند