بیمه دولتی قانون را دور زد، تخلف مدیر عامل بیمه ایران