راهکار غول خدمات اینترنتی ژاپنی برای کمتر نشستن کارمندان

به دنبال افزایش آگاهی در خصوص فواید ایستادن و انجام حرکات کششی هنگام کار، شرکت‌های ژاپنی به دنبال تغییر الگوهای قدیمی هستند.