کشورهای دارنده سلاح هسته‌ای با مذاکرات بین‌المللی برای خلع سلاح مخالفت می‌کنند