توقف جریمه مکانیزه خودروهای فاقد معاینه فنی در پایتخت