عدم ارائه واقعیت ها در آمار و اطلاعات خیانت ملی است

رئیس جمهور گفت: همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند اگر آمار دقیق نباشد و در آن دستکاری صورت گیرد و واقعیت ها بیان نشود، یک خیانت ملی است.