عدم ارائه واقعیت ها در آمار و اطلاعات خیانت ملی است