تعلل و فرافکنی دولتی‌ها درآزاد‌سازی‌ سهام عدالت

براساس قانون، مهلت آزاد‌سازی‌ سهام عدالت پارسال به پایان رسید اما سهام عدالت هنوز برای خریدو فروش آزاد نشده است.