مردم احساس نکنند از آمار و سرشماری کسی می‌خواهد سوءاستفاده کند