نام والت‌دیزنی و مایکروسافت در فهرست خریداران احتمالی توییتر