مسئول سکوهای پرتاب موشکهای تاو داعش در رقه کشته شد