مذاکرات متقاضی اپراتور مجازی کودک و نوجوان با اپراتورهای موبایل آغاز شد