کارت شرکت در آزمون تصدی منصب قضا سال ۹۵ روی سایت سازمان سنجش

کارت شرکت در آزمون تصدی منصب قضا سال ۹۵ روی سایت سازمان سنجش قرار گرفت.