بسیج در عرصه سینما ورود کند/ جبهه انقلاب گفتمان ایجابی داشته باشد