ایران عملدار مبارزه با پولشویی است

یک نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: ایران خود قربانی تروریسم بوده و علمدار مبارزه با پولشویی بوده است.