مجلس در جریان IPC قرار گرفت/ نمایندگان نظرات خود را به هیات تطبیق قوانین دادند

رئریس مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس در جریان الگوی جدید قراردادهای نفتی قرار گرفت و دولت هم طی دو مصوبه آن را ابلاغ کرد.