مجلس در جریان IPC قرار گرفت/ نمایندگان نظرات خود را به هیات تطبیق قوانین دادند