توقف واردات گازوئیل و صادرات ۲۰ میلیون لیتر در روز