حمایت بانک سپه از فعالیت های ورزشی

رییس هیات مدیره با اشاره به اینکه بانک سپه برای پشتیبانی از ورزش به این حوزه ورود پیدا کرده است افزود: حمایت از برنامه جذاب و پرطرفدار ۹۰ برای بانک سپه بازخورد مناسبی داشته است.