نقاشی که اشک شهید آوینی را درآورد

حبیب‌الله صادقی گفت‌: در تابلوی نقاشی «یک روز سال ۶۴» دو صحنه متفاوت را در یک روز دیدم و به تصویر کشیدم. تابلویی که شهید آوینی با شنیدن داستان آن گریه کرد.