آمار، امانت و پایه اصلی برنامه ریزی کشور است/ ارائه آمار غیر واقعی گناه بزرگ و خیانت ملی است

رییس جمهور گفت: “ارائه آمار غیرواقعی گناه بزرگ و خیانت ملی است”، لذا ارائه اطلاعات دقیق به نفع آینده جامعه و کشور است.