آمار، امانت و پایه اصلی برنامه ریزی کشور است/ ارائه آمار غیر واقعی گناه بزرگ و خیانت ملی است