پذیرفتن کلیات FATF به معنی پذیرش تمام جزئیات است

عضو کمیسیون امنیت ملی گفت: پذیرفتن کلیات این معاهده به معنی پذیرش تمام جزئیات است در حالی که ما بسیاری از بندهای FATF سازگاری نداریم.