FATF دردی از مردم دوا نمی کند

نماینده مردم اصفهان‌ گفت: FATF بر سر سفره مردمی که از بیکاری رنج می‌برند به هیچ دردی نمی‌خورد.