عربستان خطایی بکند تنبیهی می‌شود که خبری از وهابیت در دنیا نباشد