از اجرای نمایش هنری در ارتفاع ۱۸ متری تا آغاز فعالیت جنبش "ترامپ را متوقف کنید"