افزایش دیون خارجی کشورهای جهان به بیش از ۵ هزار میلیارد دلار

به دلیل تمایل کشورهای مختلف برای استقراض، دیون خارجی در جهان افزایش یافت.