اتفاق جالب برای لژیونرهای تیم ملی/ جدال با آیندهوون قبل از بازی برای ایران