اتحادیه اروپا به پناهجویان در ترکیه کارت‌ اعتباری می‌دهد

اتحادیه اروپا در نظر دارد کارت‌های اعتباری در اختیار پناهجویان در ترکیه قرار دهد.