اتحادیه اروپا به پناهجویان در ترکیه کارت‌ اعتباری می‌دهد