از اهداف شورای جهانی صنایع دستی، همبستگی بین هنرمندان است