ملک سلمان حقوق و مزایای وزیران و اعضای مجلس شورا را کم کرد

پادشاه عربستان دستور کاهش حقوق و مزایای وزیران و اعضای مجلس شورای این کشور را صادر کرد.