ملک سلمان حقوق و مزایای وزیران و اعضای مجلس شورا را کم کرد