Karma Revero فیسکری دیگر

فیسکر در سال ۲۰۱۷ از مدل جدید خود با نام کارمارویرو با قیمت پایه‌ی ۱۳۰ هزار دلار رونمایی خواهد کرد.