اگر مجلس نهم نبود بعضی مملکت را دو دستی تقدیم دشمن کرده بودند

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی سخن یکی از نمایندگان درباره مجلس نهم را بیجا توصیف کرد و گفت: اگر مجلس نهم نبود بعضی مملکت را دو دستی تقدیم دشمن کرده بودند.