اگر مجلس نهم نبود بعضی مملکت را دو دستی تقدیم دشمن کرده بودند