طلا، نقره و برنز دو ۶٠٠ متر در ویتنام؛/ ثمری طلایی شد، قاسمی نقره گرفت