امیدوارم سال آینده شاهد خیزش جدید طلاب برای «مباهله» باشیم